INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.Obwieszczenie
wto 08 lip 2014

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim - część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Zgodnie z art. 18 pkt 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokołowa Małopolskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r. w formie pisemnej do Burmistrza Sokołowa Małopolskiego, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email:  ugim@sokolow-mlp.pl

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg
 
Rozstrzygnięcie uwag
Projekt uchwały

Wersja do druku


III Piknik Rodzinny 13 lipca 2014 r.
pon 07 lip 2014

Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim serdecznie zapraszają na III Piknik Rodzinny 13 lipca 2014 r., (niedziela) na obiektach sportowych Zespołów Szkół przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Młp.

PROGRAM:
16.00 - STUDIO FAMA z Dębicy-program rozrywkowy dla dzieci
16.00 - Konkurs plastyczny pt. Aktywnie spędzamy czas wolny
18.00 - Finał siatkówki plażowej
18.30 - Występ grup tanecznych działających przy MGOKSiR w Sokołowie Młp.
18.45 - Pokaz ratownictwa w wykonaniu M-G OSP w Sokołowie Młp.
19.30 - Gwiazda Wieczoru Zespół ACTIV
21.00 - 24.00 Zabawa taneczna z zespołem RA QUEST

Dodatkowe atrakcje: urządzenia pneumatyczne i gastronomia - STYROBUD B.T.K Radomscy Sp. J.

Plakat

Wersja do druku


Informacja
pią 27 cze 2014

Gmina Sokołów Małopolski informuje, że w okresie od 22 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r. wykonała zadanie pn. "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2014 r." W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 120,44 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Całkowity koszt zadania wyniósł - 35 120,30 zł
dotacja NFOŚiGW - 16 329,60 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 11 430,72 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 7 359,98 zł

Wersja do druku


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny obowiązuje już 16 czerwca 2014 roku
śro 18 cze 2014


Od 16 czerwca br. obowiązuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z niej bezterminowo, dzieci - do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 r. każda rodzina posiadająca co najmniej  troje dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wersja do druku


Dni Sokołowa Małopolskiego 28-29 czerwca 2014
śro 18 cze 2014

Plakat

Wersja do druku


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - S-19
pon 02 cze 2014

Treść obwieszczenia WOOŚ.4200.11.2013-AH-213

Wersja do druku


Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. zakresie zasiłku dla opiekuna
wto 27 maj 2014

Dotyczy osób, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. i utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Osoby te mogą złożyć wnioski o przyznanie zasiłku dla opiekuna, który nabędą po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.,
na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna nie przysługujeza okresy, w których:
 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku  opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 września 2014 r. Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna należy zgłosić się do pokoju nr 6 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. ul. Rynek 10.
 

Kierownik MGOPS Sokołów Młp.
Teresa Darocha

Wersja do druku


Wyniki wyborów
pon 26 maj 2014

Wersja do druku


Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 16 maj 2014

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje: że w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2013 rok.
 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - S-19
nie 04 maj 2014

Wersja do druku


Komunikat Podkarpackiego Lekarza Weterynarii
pią 02 maj 2014

Wersja do druku


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - S-19
pią 18 kwi 2014

Wersja do druku


Obwieszczenie
pią 18 kwi 2014

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 
Na podstawie art. 16 § 1 art. 61 a § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informacje w sprawie numerów i granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych, lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
 
Obwód nrGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
 1Miasto Sokołów Młp. (ulice): Adama Mickiewicza, B. Prusa, Garncarska, Gen. Okulickiego, Joselewicza, Kochanowskiego, Łazienna, Mjr Sucharskiego, Ogrodowa, Płk. Dąbka, Płk. Deca, Sienkiewicza, Stodolna, Szewska, Św. Ducha, Tysiąclecia, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego,3-go Maja, Brzozowa, Bukowa, Głogowska, Grabowa, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Legionistów, Leśna, Lubelska, Piaski, Plac Św. Jana, Plebańska, Płk. Piotra Podstawskiego, Poniatowskiego, Rynek, Rzeszowska, Sokoła, Sosnowa, Św. Huberta, Zawale, Ks. Michała Gądka, Ks. Mieczysława Wajdy, Bpa. Ignacego Tokarczuka, O. Damiana Stachowicza, Ks. Franciszka Stankiewicza, Ks. Ludwika Bukały, Ks. Józefa Cieślika, Tęczowa, Różana, Liliowa, WrzosowaMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,ul. Lubelska 5,Sokołów Młp.
Tel. 17 7729053

Lokal wyznaczony do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
 2Miasto Sokołów Młp. (ulice): Boczna, Fryderyka Chopina, Gen. Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ignacego Paderewskiego, Jakuba Darochy, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Narutowicza, Niepodległości, Partyzantów, Piękosiów, Polna,Akacjowa, Andrzeja Bolesława Dańczaka, Armii Krajowej, Bohaterów Września, Dębowa, Graniczna, Krótka, ks. Szczepana Szydelskiego, Pileckich, Sportowa, Płk. Łukasza Cieplińskiego, Powstańców Styczniowych, Ks. Leona Stokowskiego, Ks. Józefa PelcaZespół Szkółim. Jana Pawła II,ul. Lubelska 41,Sokołów Młp.
Tel. 177729039

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 3Sołectwo Markowizna.Świetlica Wiejska, Markowizna 34
Tel. 177729019
 4Sołectwo Górno (ulice): Borowa, Rzeszowska., Sanatoryjna.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium", ul. Rzeszowska 5, Górno
Tel. 177712006

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 5Sołectwo Górno (ulice): Akacjowa, Centralna, Dołęga, Górki, Kwiatowa, Leśna, Majdan, Meszne, Polna, Sokołowska, Sosnowa, Sportowa, Zaborze, Zaciszna, Zagrodowa, Kościelna, Pańska.Zespół Szkółim. Ks. M. Lachora,ul. Centralna 14, Górno
Tel. 177728559
 6Sołectwo Trzeboś (ulice): Dworzysko, Górna, Kościelna, Sportowa, Dolna, Leśna.Zespół Szkółim. Bł. Bronisława Markiewiczaul. Kościelna 1, Trzeboś
Tel. 177727324
 7Sołectwo Nienadówka.Stara Szkoła,Nienadówka 707
Tel. 177712005
 8Sołectwo Trzebuska.Zespół Szkółim. Królowej Jadwigi, Trzebuska 196
Tel.177729051
 9Sołectwo Wólka Niedźwiedzka.Dom Kultury,Wólka Niedźwiedzka 264
Tel. 177728074
 10Sołectwo Wólka Sokołowska.Dom Strażaka,Wólka Sokołowska 109
Tel. 177728886
 11Sołectwo Trzeboś (ulice): Mościny, Podlas.Szkoła Podstawowaim. Św. St. Kostki,ul. Podlas 29, Trzeboś
Tel. 177727333
 12Sołectwo Turza.Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,ul. Lubelska 37
Tel. 177729009

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 13Sołectwo Trzebuska Kąty.Świetlica Wiejska, Trzebuska Katy 625.
Tel. 177727004
 
 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w terminie do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Rynek 1 (pok. nr 1).
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 j. t. z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2014 r., złożyć wniosek do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Mp., Rynek 1 (pok. nr 1) o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Wyborca niepełnosprawny, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do dnia 5 maja 2014 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Rynek 1 (pok. nr 1). W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania, można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołów Młp., Rynek 1 w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr 17 7729019 wew. 11.
 
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00.
 
Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp..
mgr Andrzej Ożóg

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
czw 17 kwi 2014

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Sokołów Młp.
 2. Informacja o pracy Zakładu Komunalnego Spółka z o.o w Sokołowie Młp. i referatu wodno-kanalizacyjnego w UGiM.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Obwieszczenie
śro 16 kwi 2014

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim - część 1


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz.  U.  z  2012 r. poz.  647 z późniejszymi zmianami ), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim - część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia do 14 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski pokój nr 8.

Zgodnie z art. 18 pkt 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokołowa Małopolskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2014 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołowa Młp.
Andrzej Ożóg

Projekt uchwały, Mapa

Wersja do druku


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - S-19
czw 10 kwi 2014

Wersja do druku


Ogłoszenie
czw 27 mar 2014

Komisja Likwidacyjna Związku Międzygminnego "Wisłok" z siedzibą w Tyczynie ul. św. Krzyża 12, informuje, że uchwałą nr V/X/71/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Wisłok" z dnia 26 listopada 2013 roku postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok" z dniem 30 czerwca 2014 roku.
Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 36-020 Tyczyn ul. św. Krzyża 12 w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
 
Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej
Związku Międzygminnego "Wisłok"
Mirosław Ruszała
 
Tyczyn, dnia 19 marca 2014 roku

Wersja do druku


Północna obwodnica Sokołowa
śro 26 mar 2014

Wersja do druku


Wybory do Parlamentu Europejskiego
pon 24 mar 2014

Wersja do druku


Obwieszczenie
pon 17 mar 2014

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Północ II w Sokołowie Małopolskim
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. XXXIV/330/2013 z dnia 25 września 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Północ II w Sokołowie Małopolskim uchwalonego uchwałą Nr XX/189/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 24 września 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 85 z dnia 30 października 2008 r. poz. 1945.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 26 marca do 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 pokój nr 8 w godzinach od 8:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 rok w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowa Młp., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołowa Młp.
Andrzej Ożóg

Wersja do druku


Idź do strony  [1] 2 3 ... 12 13 14
Kategorie aktualności