Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie
pią 20 sty 2017

W związku z częstszymi przypadkami wypuszczania psów przez właścicieli poza tereny ich nieruchomości, przypominam o obowiązku trzymania psów na terenie ogrodzonym i zamkniętym oraz o odpowiedzialności właściciela za posiadanego psa.
Wypuszczane psy biegające stadami stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego i dla ludzi, szczególnie dla dzieci.
Obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia wynika z Kodeksu wykroczeń i jest zagrożony karą grzywny.
Przypadki wypuszczania psów przez ich właścicieli powinny być zgłaszane na Policję, która może ukarać takie osoby.

Burmistrz Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim

Wersja do druku


Ogłoszenie o naborze do pracy w charakterze gońca
pią 13 sty 2017

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. poszukuje osoby do pracy w charakterze gońca na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
Wymagania:
 • obywatelstwo polskie
 • skończone 18 lat
 • pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Oferty pracy i CV prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. - pokój nr 6 do dnia 20 stycznia 2017 r. Dokumenty te powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)" i podpisane.

Wersja do druku


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski
czw 05 sty 2017

Ogłoszenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski

Informuje się ,że zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/265/2016 Rady Miejskiej Sokołów Małopolski z dnia 29 listopada 2016 r. informuje się, że Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do opracowania i wdrażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski." (PGN)
Zachęca się mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców i instytucje do aktywnego włączenia się w tworzenie i wdrażanie ww. dokumentu. W tym celu udostępnia się poniżej formularze ankiet adekwatne dla poszczególnych rodzajów podmiotów.

formularze ankiet

WAŻNE !!!
Informuje się, że do PGN można zgłaszać również zamierzenia inwestycje z następujących dziedzin: przedsięwzięcia termomodernizacyjne, ograniczające zużycie lub starty energii, zmniejszające emisję gazów do atmosfery, polegające na: wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, produkcji energii z odnawialnych źródeł. Przedsięwzięcia tych podmiotów, które zgłoszą swe zamierzenia do PGN będą miały zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania. Należy też wpisywać zadania już wykonane po 2014 r.
Ankiety należy dostarczyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, lub mailowo na adres: ugim@sokolow-mlp.pl, do 12.01.2017 r. Kontakt w sprawie: 17 7729019 w 21.

Wersja do druku


Zawiadomienie
czw 22 gru 2016

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.


          W związku ze zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2017 r. wzrosną ceny ich odbioru, dlatego obowiązkowe było uchwalenie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zgodnie z przepisami, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. Przepisy prawa nie dają możliwości wywożenia raz w miesiącu zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października.
          Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późń.zm.) oraz uchwałą nr XXV/255/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zawiadamia, że ww. opłata od 1 stycznia 2017 r. wyniesie 22,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego 2 osobowego lub większego na terenie miejskim w przypadku, kiedy odpady będą segregowane. Jeśli odpady nie będą segregowane opłata ta wyniesie 52,00 zł miesięcznie. Gospodarstwa jednoosobowe pozostają bez zmian. Ponadto stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie wiejskim nie ulegną zmianie.
          Każdemu właścicielowi nieruchomości zostanie dostarczone zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.
          Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do burmistrza:
 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 2. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
pon 19 gru 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9:45 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-2022
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 2017 rok.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Projekt parasolowy
sob 10 gru 2016

Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że od 12.12.2016 r. zaistnieje możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Wersja do druku


Seans filmowy w MGOKSiR
pią 25 lis 2016

 
Plakat

Wersja do druku


Mikołajki 2016
pią 25 lis 2016

Plakat

Wersja do druku


Informacja o czasie pracy w dniu 28 listopada br.
pią 25 lis 2016

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2016 r. Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskiem jest otwarty do 15:30.

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 18 lis 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad:
 1. Problem bezrobocia na terenie miasta i gminy - formy aktywizacji zawodowej.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Kurs samoobrony dla kobiet
czw 17 lis 2016

Plakat

Wersja do druku


Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
śro 02 lis 2016

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. zostały zmienione godziny otwarcia i zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rynek 1 na:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Wersja do druku


Afrykański Pomór Świń (ASF) - BIOASEKURACJA
pon 31 paź 2016

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zaraźliwą dotyczącą świń i dzików.

Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt.

ASF jest chorobą, która po raz pierwszy w historii wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy centralnej w roku 2014. Po raz pierwszy w historii ASF ujawnił się w populacji dzików. W Polsce odnotowano do dnia dzisiejszego 119 ognisk chorobowych ASF. Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada. ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną (aerozolową). W Polsce jak dotychczas najważniejszym wektorem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek i dziki.

Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.

Ulotka 1 Głownego Inspektoratu Weterynarii
Ulotka 2 Głownego Inspektoratu Weterynarii

Wersja do druku


Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2016 r.
pon 31 paź 2016

 
PlakatPlakat
Gmina Sokołów Małopolski informuje, że w okresie od 7 września 2016 r. do 13 października 2016 r. wykonała zadanie pn. "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2016 roku". W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 40,02 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł - 11 526,76 zł
dotacja NFOŚiGW - 5 760,07 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 4 032,04 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 1 733,65 zł

Wersja do druku


Slużba w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
czw 27 paź 2016

 
Plakat

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 19 paź 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Stan bezpieczeństwa w gminie. Funkcjonowanie Straży Pożarnych i Policji na terenie miasta i gminy.
 2. Raport o stanie oświaty.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pon 19 wrz 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. - pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Zebranie mieszkańców Sokołowa Młp.
pon 19 wrz 2016

Plakat

Wersja do druku


Kabaret Kałamasz
śro 14 wrz 2016

 
Plakat
Piotr Pregowski - PIETREK
Arkadiusz Nader - STASIEK - POLICJANT
Dariusz Szwed
Jacek Łapot

Lekkostrawny koktajl  "starego kabaretu Długi" z aktorami popularnego serialu "RANCZO".

Nie tylko dla Miłośników MAMROTA ale i dla miłośników KABARETU literackiego i aktorskiego.

15 października 2016 r., godz. 20.00 sala widowiskowa MGOKSiR w Sokołowie Młp.,ul. Lubelska 5

Bilety do nabycia w biurze  MGOKSiR w godz. 7.00-15.00
w cenie - 40 PLN
w dniu spektaklu bilety w cenie - 50 PLN

Ilość miejsc ograniczona !

Wersja do druku


Uroczysta Mszą Św. Polowa w Turzy
śro 14 wrz 2016

Plakat
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Ksiądz Dziekan Dekanatu Sokołowskiego, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. serdecznie Zapraszają na Uroczystą Mszą Św. Polowa którą odprawi J. E. Ks. Bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. w Turzy 18 września 2016 r.

Honorowy Patronat: Burmistrz GiM Sokołów Młp. - Andrzej Ożóg

PROGRAM:
14.20 - Występ chóru Parafialnego działającego przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
14.35 - Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej "Pamięci Pomordowanych w turzańskim lesie" w twórczości własnej p. Sabiny Woś
14.45 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa
14.55 - Powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga
15.00 - Msza Św. Polowa celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątrobę
16.30 - Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. dywizji artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z Jarosławia
16.45 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych
17.00 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa

W dniu 18 września o godz. 13.30 i 13.55 na parkingu obok Plebanii w Sokołowie Młp. będą podstawione busy dla osób chętnych na wyjazd do Turzy na Uroczystą Mszę Św. Polową. Przejazd bezpłatny.

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 23 24 25
Kategorie aktualności