Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 24 maj 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu 30 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2016 rok.
 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


IX Bieg Sokoła
pią 05 maj 2017

 
Plakat informacyjnyZgłoszenia i informacje dodatkowe:

Wersja do druku


Święto Konstytucji 3 Maja
czw 27 kwi 2017

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.


Uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na uroczystość patriotyczno-religijną 3 MAJA

Program:
11.00 -  Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Małopolskim. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
12.00 -  Przemarsz pod Pomnik w Rynku
12.15 -  Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
12.20 -  Część artystyczna w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim
12.40 -  Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem

Plakat informacyjny

Wersja do druku


Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
pon 24 kwi 2017

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wysłać wiadomość na adres e-mail:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 19 kwi 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Gminy Sokołów Młp.
 2. Sprawy ustawy o obrocie ziemią.
 3. Problematyka łowiecka.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Informacja o czasie pracy Urzedu Gminy i Miasta w Wielki Piątek
pon 10 kwi 2017

Informujemy, że Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
w dniu 14 kwietnia br., tj. w Wielki Piątek
będzie czynny do godziny 13:00.

Wersja do druku


Jestem świadomy - nie biorę!
pią 07 kwi 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu. "Jestem świadomy - nie biorę!" to wykład traktujący o dopalaczach oraz konkurs na plakat.

Szczegóły poniżej.

Plakat informacyjny
Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Wersja do druku


Realizacja projektu
śro 05 kwi 2017

Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt

"CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś. Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW MŁP. POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIE ICH UŻYTKOWANIA PRZEZ SZEROKĄ GRUPĘ INTERESARIUSZY DO 30.09.2018 R.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
 1. Zakup usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu budowy i aktualizacji e-usług wraz z integracją i konfiguracją,
 2. Zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wdrożenia e-usług,
 3. Wdrożenie, testowanie i uruchomienie 15 e-usług, w tym 13 na 4 poziomie e-dojrzałości, tj.:
 • e-płatność - podatek rolny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek rolny od osób prawnych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • e-płatność - podatek leśny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek leśny od osób prawnych
 • e-płatność - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-płatność - podatek od środków transportu
 • e-deklaracja odpady - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-zaświadczenie podatki - wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
 • e-zaświadczenie księgowość - wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
 • usługa e-powiadamiania - moduł komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
 • e-płatność - opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-odczyt - wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-dziennik - umożliwi sprawne i szybkie zarządzanie procesem edukacyjnym, umożliwi prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiąganych wynikach, frekwencji, itp.

Całkowita wartość projektu: 2 183 201,85 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 888,53 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Wersja do druku


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
czw 23 mar 2017

Baner informacyjny

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 10 mar 2017

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad: 
    1.    Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
    2.    Stan oświaty na terenie gminy Sokołów Młp.
    3.    Podjęcie uchwał.
    4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    5.    Informacja o pracy Burmistrza.
    6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Projekt "Czas na biznes!"
czw 09 mar 2017

Celem projektu "Czas na biznes!"jest udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowanego przez firmę AMD GROUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. są osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, kobietami, oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

- dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie do 23 000,00 zł /osobę,

- wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

- szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywania biznesplanu, w tym materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6  oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

- wsparcia pomostowego doradczego: biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

NABÓR TRWA DO 13 STYCZNIA 2017 r.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II ? 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl

Plakat

Wersja do druku


Podpisanie porozumienia dotyczącego przebudowy ulic: płk. Łukasza Cieplińskiego, Powstańców Styczniowych i Pileckich
czw 02 mar 2017

W dniu 1  marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółką Akcyjną z siedzibą 39-200 Dębica, ulica Drogowców 1  na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 108741R ulica płk. Łukasza Cieplińskiego w km 0+008 do 1+081, nr 108742R ulica Powstańców Styczniowych w km 0+000 do 0+633 i nr 108684R ulica Pileckich w km 0+275 do 0+507 w miejscowości Sokołów Małopolski. Wykonawcę reprezentowała Prokurent Elżbieta Wesołowska a Zamawiającego Burmistrz Andrzej Ożóg i Skarbnik Teresa Kołodziej 

Wartość umowy wynosi
2 364 477,19 zł

Termin wykonania prac do 30.09.2017 r.

Wersja do druku


Zebranie Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego
pon 27 lut 2017

Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców zaprasza na zebranie mieszkańców dnia 5 marca 2017 roku o godzinie 16.00.

Program zebrania:
 1. Udzielenie wyjaśnień dotycząceych rozwiązań zmieny organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 19 z drogą wojewódzką nr 875
 2. Sprawy różne
 
Plakat z informacjami

Informacje:
Graficzne przedstawienie jednego z rozwiązań

Wersja do druku


Program Społeczno-Gospodarczy "Znam język - mogę więcej"
pon 27 lut 2017

Wersja do druku


Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
pią 17 lut 2017

Wersja do druku


Rusza II edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony
śro 15 lut 2017

 
Treść informacji

Wersja do druku


Uzyskaj status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
pon 13 lut 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu od dnia 1 lutego 2017 roku naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Szczegóły

Wersja do druku


Fundacja Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie: "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!"
czw 09 lut 2017

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
-osoby w wieku 25 lat i więcej
-zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego
-pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w projekcie
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-osoby powyżej 50 roku
- osoby zamieszkałe tereny wiejskie.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
-120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2)
-materiały szkoleniowe (podręcznik i ćwiczenia)

KURS ZAKOŃCZONY ZOSTANIE UZYSKANIEM CERTYFIKATU TOEIC ?
ZNANEGO I HONOROWANEGO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej:
www.eds-fundacja.pl/projekty/zaprzyjaznij_sie    z zakładki DO POBRANIA
i wysłać na adres biura projektu.
Biuro projektu:
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów
Piętro 5, pok. 52
tel. 600 353 873
e-mail: biuro.rzeszow@fmw.net.pl

Plakat

Wersja do druku


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
czw 09 lut 2017

Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Plakat
Szczegóły konkursu

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 08 lut 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu   17 lutego  2017 roku  (piątek)  o godz. 13 w sali  klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskimodbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 24 25 26
Kategorie aktualności