Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - 01 IV - 30 VI 2011
pon 09 maj 2011

Samospis internetowy - spisz się sam!

Szybko, łatwo, bezpiecznie

W terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. uruchomiony
zostanie samospis internetowy.

Samospis internetowy to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki ? uzupełnić je.
Samospis internetowy krok po kroku:
2. Wybierz zakładkę "formularze spisowe".
3. Wybierz formularz identyfikacyjny.
4. Uzupełnij formularz identyfikacyjny:
- podaj dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko),
- podaj dane do weryfikacji (NIP lub miejsce urodzenia oraz nazwisko rodowe matki),
- podaj dane umożliwiające kontakt (telefon, adres poczty elektronicznej),
- wpisz swoje hasło (hasło powinno mieć długość od 8 do 12 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry lub znaki specjalne). Zapamiętaj je lub zapisz na kartce.
- wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka.
5. Zaloguj się do formularza elektronicznego podając PESEL i wygenerowane wcześniej hasło.
6. Wypełnij elektroniczny formularz spisowy.
7. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.
8. Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane hasło.
Formularz można wypełnić w terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca, dowolnego dnia i o dowolnej godzinie. Można podzielić wypełnianie formularza na etapy w zależności od ilości wolnego czasu jakim dysponujemy. Od momentu pierwszego zalogowania dane do formularza będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie można logować się wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane.
Zapewniamy, że przekazane przez Państwa informacje będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej i będą podlegały tajemnicy statystycznej. Zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego dostępna jest wersja demonstracyjna samospisu, zarówno formularza długiego przeznaczonego do badania reprezentacyjnego, jak również formularza krótkiego, przeznaczonego do badania pełnego.


Formularz off-line
Osoby, które mają ograniczony dostęp do Internetu lub nie posiadają Internetu mogą skorzystać z formularza off-line. Nie zawiera on żadnych danych administracyjnych ? jest pusty. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej GUS lub zgłosić się z własnym nośnikiem (CD, pendrive) do najbliższego biura spisowego w celu nagrania programu.
Program należy zainstalować na dowolnym komputerze i przystąpić do wypełniania. Do formularza dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi. Następnie wypełniony i zapisany na wybranym nośniku formularz należy przekazać do gminnego biura spisowego (znajdujące się przy urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy) lub wojewódzkiego biura spisowego (Urzędu Statystycznego w Warszawie).

INFOLINIA
Od 1 kwietnia dostępna jest ogólnopolska infolinia spisowa:
22 44 44 777 numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z taryfikatorem operatora sieci komórkowej 800 800 800 numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
Dzwoniąc na infolinię możemy uzyskać:
- pomoc przy wypełnianiu formularzy spisowych,
- ogólne informacje o spisie,
- informacje o rachmistrzach spisowych.
Infolinia jest czynna codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 18.00.

Wersja do druku


3 Maja
czw 05 maj 2011

Plakat 1


Szanowni Państwo, Czcigodni Księża, Panie, Panowie, Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży.

          Konstytucja 3 Maja - właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku - była ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją.
          Jako akt prawny została stworzona w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób nadużycie pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który z własnej inicjatywy albo magnatów czy przekupiony przez zagranicznych dygnitarzy, mógł unieważnić wszystkie uchwały podjęte przez sejm.
Mało kto już pamięta o tym, że jej twórcami byli Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, którzy swoje dzieło nazwali "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
          Przyjęcie Konstytucji 3 Maja spowodowało wrogość sąsiadów Polski. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sojusznika Fryderyka Wilchelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzoną z konfederacją targowicką - spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy po utracie niepodległości w 1795 roku. Przez 123 lata rozbiorów przypominała o dumie narodowej w walce o niepodległość.
          Dziś Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków swoistego rodzaju memento: trzeba pamiętać o naszej historii, bo ona lubi się powtarzać. My, jako Polacy, musimy rządzić się swoimi dobrymi prawami, bo nigdy nikt obcy nie narzuci nam dobrego prawa. Musimy pamiętać o swoich katolickich korzeniach, opiece Matki Bożej nad naszym narodem w trakcie burz historii. Musimy pamiętać, że każde, nawet najlepsze prawo jest tylko początkiem pracy od podstaw dla dobra narodu i państwa. Nigdy uchwalona ustawa, prawo nie zmienia jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki otaczającej nas rzeczywistości. Tak też było z Konstytucją 3 Maja. Był to katalizator zmian w świadomości Polaków na przyszłe lata, który jest dla nas wzorem zmian, wznoszenia się ponad partykularne interesy dla dobra ogółu.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
wto 19 kwi 2011
RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje: że w dniu  27 kwietnia 2011 r. (środa) o godz. 13 00 w sali w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Nabór pracownika na stanowisko KSIĘGOWY
wto 12 kwi 2011

Zarząd Stowarzyszenia
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
z siedzibą w Trzebownisko 976 OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWA

 1. Określenie stanowiska: Księgowa
 2. Wymiar etatu: 1/2 etatu
 3. Bezpośredni przełożony: Dyrektor Biura
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: Kodeks pracy, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego,
 • staż pracy minimum 5 lat na tym samym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie spraw księgowo płacowych i księgowości projektowej
 • wewnętrzna gotowość do ponoszenia odpowiedzialności - nastawienie prospołeczne
 • sumienność i terminowość, komunikatywność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stresy, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność logicznego myślenia, techniczna obsługa komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • ukierunkowanie na sukces oraz realizację powierzonych zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole, negocjacyjne, wpływania na innych, efektywnego organizowania pracy własnej.
6. Zakres podstawowych obowiązków:
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 • bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
 • rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,
 • analiza dokumentów finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
 • dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
 • sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 • udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
 • wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,
 • regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 • odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
 • wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
 • doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR,
 • wystawianie rachunków,
 • prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
 • prowadzenie rachunku bankowego,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
 • realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,
 • prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
 • sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.
7. Wymagane dokumenty :
 • Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • List motywacyjny,
 • Wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędną wiedzę wymaganą do zajmowania stanowiska,
 • Oświadczenie o nie zasiadaniu w organach LGD Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych? (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm)
8. Forma i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć pisemnie w Biurze Stowarzyszenia w Trzebownisku 965 w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25.04.2011r. do godziny 16.00.

Koperta o której mowa powyżej powinna zawierać zdania o treści: "Oferta pracy na Stanowisko Księgowej" oraz "Nie otwierać przed 25.04.2011r."

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia do Biura Stowarzyszenia. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD "EUROGALICJA"
Dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 17 7710005
Jerzy Mełech
Prezes LGD "EUROGALICJA"

Wersja do druku


Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!
pon 11 kwi 2011

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.
Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent - urzędnik.
Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.
Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.
Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.
Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.
Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.

Więcej informacji: www.altum.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
pon 04 kwi 2011


www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Projekt pn.: "Poprawa połączeń terenów gospodarczych z węzłami drogowymi w Sokołowie Młp.: Budowa drogi gminnej Sokołów Młp. - os. Pod Lasem w Sokołowie Młp. i Budowa drogi gminnej nr 108712 R Turza - Mazury w Turzy" zainicjowany a obecnie już realizowany przez Gminę Sokołów Małopolski został zgłoszony w lutym 2010 r. do konkursu - naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2.1.c. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej projekt uzyskał 89,25 punktów, zajął 5 pozycję spośród 75 wniosków i uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt swym zakresem obejmuje budowę ok. 2,4 km drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku Turza - Mazury i ok. 2,2 km drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i przystankiem autobusowym przy osiedlu "Pod Lasem" na odcinku Sokołów Małopolski - Osiedle "Pod Lasem". Realizacja inwestycji potrwa od marca do lipca 2011 r. Koszty całkowite inwestycji wyniosą 2 310 867,10 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1 330 094, 98 zł.
Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej terenów gospodarczych położonych na zachód od Sokołowa Małopolskiego, tj. miejscowości: Sokołów Młp. i Turza w gminie Sokołów Małopolski, Mazury -miejscowość w gminie Raniżów. Celami szczegółowymi są: Poprawa połączeń komunikacyjnych terenów gospodarczych z obecnymi i projektowanymi węzłami drogowymi dróg o znaczeniu regionalnym i krajowym. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w gminie Sokołów Małopolski. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w gminie Raniżów w miejscowości Mazury. Stworzenie istotnie krótszej trasy z miejscowości Mazury do miejscowości Sokołów Młp.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania dróg gminnych położonych jest ok. 10,5 ha terenów przeznaczonych na usługi i działalność produkcyjną, budowa dróg bardzo istotnie poprawi dostępność komunikacyjną do terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania w Sokołowie Małopolskim - w tym do osiedli "Pod Lasem", "Słoneczne", "Piaski", "Pod Lipą". Budowa drogi Turza - Mazury faktycznie połączy ze sobą dwie miejscowości tj. Mazury i Sokołów Małopolski -obecnie trasa łącząca te miejscowości wynosi ok. 10 km, a podróżujący do Sokołowa Młp. i z Sokołowa Młp. muszą się wracać w stronę Raniżowa, po realizacji projektu w najkorzystniejszym przypadku odległość ta skróci się o ok. 6 km dzięki powstaniu nowej bezpośredniej trasy. Budowane drogi będą również elementami najkrótszych tras łączących tereny inwestycyjne w Sokołowie Młp. i Mazurach z węzłami drogowymi drogi ekspresowej, która przebiegać będzie przez Sokołów Małopolski.

Wersja do druku


Turniej tenisa stołowego
czw 10 mar 2011

Plakat 1 Plakat 2

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
czw 10 mar 2011
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu 22 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Problematyka służby zdrowia na terenie gminy i miasta.
 2. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.
 3. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Obwieszczenie
pon 21 lut 2011

Obwieszczenie

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 21 lut 2011
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu  25 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ferie 2011
czw 03 lut 2011
Karnawał zwany dawniej w Polsce zapustami rozpoczyna się w dniu Trzech Króli. Jest to okres zabaw, kuligów, bali. Kończy się on wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu. W czasie karnawału przypadają również ferie zimowe. Tradycją już się stało, że MGOKSiR właśnie w tym okresie organizuje liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przez cały okres ferii, tj. od 17 do 28 stycznia, Ośrodek proponował zajęcia sportowo-rekreacyjne w postaci tenisa stołowego, szachów, piłkarzyków, gier planszowych oraz bilarda. 17-18 stycznia dzieci brały udział w bloku zajęć edukacyjno-technicznym "Ferie z klockami". Podczas tych zajęć powstały z klocków konstrukcyjnych bardzo ciekawe modele robotów oraz futurystycznych pojazdów naziemnych. Konstrukcje były skomplikowane, ponieważ większość z nich posiadała ruchome części. Te dzieła z klocków można było podziwiać podczas wystawy, która trwała od 19 do 28 stycznia. Natomiast 20 stycznia dzieci brały udział w programie interaktywnym łączącym muzykę, zabawę, taniec i konkursy pt. "Rudi i Rita dookoła świata"?. Motywem przewodnim tego "przedstawienia" była podróż dookoła świata. Zielonowłosa Rita i lisek Rudii zabrali dzieci w taneczną podróż po krajach europejskich. Dzieci zwiedziły również Azję poznając jej mieszkańców i ich zwyczaje. Ta fascynująca podróż po kontynentach zakończyła się w Ameryce, do której dzieci dotarły wyimaginowanym samolotem zrobionym z kolorowej tkaniny. 24 stycznia, tuż przed Balem Karnawałowym, dzieci podczas zajęć zatytułowanych "Zrób karnawałową maskę" własnoręcznie wykonały dla siebie stroje oraz maski na to wielkie wydarzenie. 25 stycznia te kolorowe dzieła zostały wykorzystane podczas balu z wodzirejem. Punktem kulminacyjnym całych ferii w MGOKSiR był kulig, który odbył się 27 stycznia. Trasa biegła poprzez Trzebuskę i Hucisko. Część dzieci jechało saniami konnymi, pozostałe "zaprzęgiem traktorowym". Oczywiście przed taką podróżą dzieci wzmocniły się jedząc tradycyjny żurek zaserwowany w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Główny postój kuligu zlokalizowany był na obiekcie sportowym w Hucisku. Tam zorganizowane zostało pieczenie kiełbasek, lepienie bałwana oraz jazda na sankach dookoła stadionu. Za zaangażowanie i wsparcie przy organizacji kuligu MGOKSiR serdecznie dziękuje Edwardowi Buczakowi - Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Przez okres ferii odbywały się także projekcje bajek dla dzieci w różnym wieku. Regularnie na zajęcia w MGOKSiR uczęszczało około 50 dzieci w wieku od 6 lat.
Marek Kida

Wersja do druku


Zmienia się wizerunek urzędników w naszym powiecie!
wto 25 sty 2011

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. "W stronę klienta" nowa twarz administracji samorządowej?.
Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało już (zgodnie z danymi podawanymi przez realizatorów) łącznie 553 pracowników administracji samorządowej, w tym również pracownicy naszego urzędu.
Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie "W stronę klienta" nowa twarz administracji samorządowej? zapoczątkuje nowy rozdział w relacji petent ? urzędnik a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych przez nas usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład zostaną przez Państwa docenione.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pią 21 sty 2011
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. (środa) o godz. 13:00 w sali w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
  - odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - głosowanie nad uchwałą budżetową.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2011 rok.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 22 gru 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 29 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 10:00 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Podjęcie uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


XI Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
wto 21 gru 2010
Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Małopolskim wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim po raz jedenasty przeprowadziły imprezę artystyczną pod nazwą Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej. Konkurs odbył się 27 listopada 2010 roku w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Punktualnie o godzinie 9.00 uczestników powitał gospodarz obiektu Jacek Piekiełek - dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim. Wymogi regulaminowe przypomniała uczestnikom pani Anna Wójcikiewicz - Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej. Przebieg przesłuchań nadzorował od strony organizacyjnej Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Daj sobie szanse
wto 21 gru 2010
W dniach od 5.11.2010 r. do 9.11.2010 r. Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacja SOS "Życie" w Mielcu, po nawiązaniu współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. mgr Andrzejem Ożóg, przeprowadziła bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet z terenu całej gminy i miasta: mammografia - dla kobiet w wieku od 50-69 lat i cytologia - dla kobiet w wieku 25-59 lat .Aby badaniem objąć jak największą liczbę kobiet Fundacja SOS "Życie" przygotowała imienne zaproszenia dla kobiet, które ukończyły wymagany wiek oraz informację o badaniach dla odczytania przez księży jak również umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń na terenie gminy przez osoby odpowiedzialne z ramienia urzędu. Imienne zaproszenia zostały doręczone kobietom z terenu gminy i miasta poprzez stażystów zatrudnionych w urzędzie oraz sołtysów. Sołtysi doręczyli zaproszenia nieodpłatnie. Gmina ze swej strony zapewniła transport cytomammobusu z Grodziska Dolnego do Sokołowa Młp. na plac urzędu, dostęp do prądu, wody oraz internetu. W celu sprawnego przeprowadzenia badań gmina zapewniła również pomoc przy rejestracji oddelegowując do pomocy stażystkę.
Dzięki współpracy z proboszczami wszystkich parafii z terenu gminy poprzez odczytanie informacji o badaniach, rozwieszeniu plakatów i ulotek oraz doręczeniu do kobiet imiennych zaproszeń przygotowanych przez fundację przez stażystów i sołtysów, badania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Z badań mammograficznych skorzystało 312 kobiet, z cytologiczych 96 oraz z kontrolnych badań USG 12 kobiet. Łącznie z badań skorzystało 312 kobiet, dziękując za udostępnienie badań na miejscu personelowi medycznemu, Panu Burmistrzowi, księżom , sołtysom i innym osobom, które włączyły się w powyższą akcję.
Profilaktyczne badania mamografii i cytologii były przeprowadzone już wcześniej tj. w 2008 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stąd też Pan Burmistrz dołożył wszelkich starań aby takie badania były wykonywane częściej.
Genowefa Jabłońska

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 06 gru 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje że w dniu 8 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp. /ul. Rzeszowska 31/ odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Złożenie ślubowania przez  Burmistrza
 2. Powołanie Radnych w składy Komisji
 3. Podjęcie uchwał
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 30 lis 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  2 grudnia 2010 r.  /czwartek/ o godz. 13:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. VI kadencji.
Porządek obrad:
I część
 1. Otwarcie sesji przez Radnego - Seniora.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych i Burmistrza.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
II część
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Wybór Przewodniczących Komisji.
 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Konkurs pod znakiem uśmiechu
pon 15 lis 2010

" .. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy"
Matka Teresa z Kalkuty
W dniu 23 października br. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczęły się eliminacje rejonowe Konkursu "Literatura i Dzieci - Uśmiechnij się" pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uczestnicy prezentowali utwory wybranego autora w formie: recytacji, inscenizacji, piosenki. Złożone zostały także prace plastyczne. Jury pracowało w składzie: przewodnicząca - Irena Łobos główny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Anna Wójcikiewicz muzykolog Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Młp. oraz Grzegorz Wójcikiewicz Dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Młp.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa w Sokołowie Młp.
pon 15 lis 2010
W poniedziałek 25 października br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gościł na swojej scenie Katolicki Teatr Edukacji pod patronatem Ks. Siemaszki z Krakowa. Profesjonalna czwórka aktorska przedstawiła dwie sztuki teatralne - Legendy Warszawskie oraz Baśń o Królowej Śniegu. Oba spektakle skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu GiM Sokołów Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 3 ... 21 [22] 23 ... 25 26 27
Kategorie aktualności