1. Zapytanie cenowe na dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

Treść zapytania

 

2. Zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na jednorazowej dostawie oleju napędowego w ilości 4000 l

Treść zapytania, Załącznik 1, Załącznik 2

Sprostowanie

Protokół

 

3. Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ciągników rolniczych, spawarki wirującej i agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie

Protokół

 

4. Przetarg dostawę fabrycznie nowej koparko ładowarki, przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę

Ogłoszenie, Specyfikacja z załącznikami

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana specyfikacji

Wyjaśnienia nr 2

Wyjaśnienia nr 3

Informacja na temat złożonych ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki, przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę”. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Interhandler Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6; 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty: Brutto: 368 385 zł 00 gr (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

5. Przetarg na sukcesywną dostawa oleju napędowego dla Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Sokołowie Młp.

Ogłoszenie, Specyfikacja z załącznikami

Wyjaśnienie, zmiana specyfikacji

Informacja na temat złożonych ofert

Rozstrzygnięcie

 

6. Przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągników rolniczych, spawarki wirującej i agregatów prądotwórczych

Ogłoszenie, Regulamin z załącznikami

Protokół przetargu

Sprostowanie do protokołu

 

7. Zapytanie cenowe - Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

Treść zapytania

Rozstrzygnięcie

 

8. Zapytanie cenowe - Dostawa worków foliowych LDPE 120 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Treść zapytania

Rozstrzygnięcie

 

9. Dostawa samochodu do zbiórki odpadów niesegregowanych na potrzeby Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim

Treść ogłoszenia

Specyfikacja

Zawiadomienie

 

10. Zapytanie cenowe - Dostawa rur i studzienek kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Sokołowie Młp.

Treść zapytania

Rozstrzygniecie

 

11. Zapytanie cenowe - Zakup i dostawa pojemników używanych na odpady komunalne o pojemności L-120 (norma PN-EN 840-1:2013-05) w ilości 5000 sztuk

Treść zapytania

Unieważnienie

 

12. Zapytanie cenowe - Dostawa worków foliowych LDPE 120 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Treść zapytania

Rozstrzygnięcie

 

13. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Komunalnego sp. z o. o. w Sokołowie Młp., w ilości około 100 000,00 litrów, w okresie 24 miesięcy

Treść ogłoszenia, Specyfikacja, Zmiana specyfikacji, Zmiana specyfikacji nr 2, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Wyjaśnienie nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana specyfikacji nr 3

Rozstrzygnięcie

 

14. Zapytanie cenowe - Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Treść zapytania, Rozstrzygnięcie

 

15. Zapytanie cenowe - Dostawa rur i studzienek kanalizacyjnych

Treść zapytania, Wykaz szczegółowy materiałów, Rozstrzygnięcie

 

16. Dostawa samochodu śmieciarki oraz samochodu z zabudową hakowca+konterner na potrzeby Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim

Treść ogłoszeniaSpecyfikacja z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1

Rozstrzygnięcie

 

17. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim

Treść ogłoszeniaSpecyfikacja, Wyjaśnienie nr 1

Rozstrzygnięcie

 

18. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim

Treść ogłoszeniaSpecyfikacja, Wyjaśnienie nr 1, Wyjaśnienie nr 2, Przedmiar, Zmiana specyfikacji, Unieważnienie

 

19. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim

Treść ogłoszeniaSpecyfikacja, Rozstrzygnięcie